Algemene voorwaarden

 
Artikel 1 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Juritrans en de opdrachtgever, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Alle offertes en prijsopgaven van Juritrans zijn vrijblijvend.
2.2 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien Juritrans de volledige tekst nog niet heeft kunnen inzien op het moment van de offerte of overeenkomst van de leveringstermijn. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Juritrans of - indien geen offerte is uitgebracht - door schriftelijke bevestiging van Juritrans van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.

Artikel 3. – Wijziging/Intrekking van opdrachten
3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Juritrans gerechtigd tot aanpassing van de leveringstermijn alsmede het honorarium.
3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is hij betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd alsmede een vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 4 - Uitvoering van opdrachten, geheimhouding
4.1 Juritrans is gehouden de opdracht met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel. Als lid van de Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen verbindt Juritrans er zich ertoe steeds werk van goede kwaliteit te leveren.
4.2 Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie, indien beschikbaar. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
4.3 Juritrans is gehouden door het beroepsgeheim, wat de geheimhouding over de identiteit van de opdrachtgever en de inhoud van zijn of haar opdracht impliceert. Juritrans zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen en zijn eventuele medewerkers tot geheimhouding verplichten.

Artikel 5 - Termijn en tijdstip van levering
5.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Juritrans is niet aansprakelijk als vertraging in de uitvoering van het werk te wijten is aan ziekte, ongeval, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of overmacht in het algemeen. Juritrans dient zulke vertragingen wel binnen een redelijke termijn te melden aan de opdrachtgever. Juritrans is evenmin aansprakelijk wanneer de vertraging het gevolg is van laattijdige aflevering door derden (koeriersbedrijven, post, e.d.).
5.2 Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. Juritrans is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
5.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van de persoonlijke afgifte of de verzending per post of per fax. Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

Artikel 6 - Honorarium en betaling
6.1 Het honorarium is gebaseerd op een woordtarief. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk kan een honorarium op basis van een uurtarief in rekening worden gebracht.
6.2 Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.
6.3 Indien een betalingstermijn is overeengekomen, dient betaling binnen die termijn te geschieden. In alle andere gevallen geldt conform de Europese Richtlijn 2000/35/EG een betalingstermijn van 30 dagen.
Een factuur die niet integraal werd betaald binnen deze termijn, zal van rechtswege en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met 15 % van het verschuldig bedrag, met een minimum van 50 euro. Het aldus opgetrokken bedrag zal van rechtswege en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is, als basis dienen voor de aanrekening van intresten aan de gerechtelijke intrestvoet.
6.4 Indien de opdrachtgever van oordeel is dat door Juritrans aan hem gefactureerde bedragen onjuist zijn, is hij gehouden daartegen binnen de volgens artikel 6.3 geldende betalingstermijn schriftelijk bezwaar te maken. Indien hieraan niet voldaan wordt, vervalt het recht van de opdrachtgever om bezwaar te maken tegen het gefactureerde bedrag.

Artikel 7 - Reclamaties en geschillen
7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan Juritrans kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Juritrans te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
7.2 Indien de klacht gegrond is, zal Juritrans het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien Juritrans redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.
7.3 Indien opdrachtgever en Juritrans niet binnen een redelijke termijn tot een oplossing ten aanzien van de klacht komen, kan binnen twee maanden nadat zulks is komen vast te staan het geschil door de meest gerede partij worden voorgelegd aan het Arbitragecommissie van de BKVTF.
7.4 Het recht op reclamatie van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd

Artikel 8 - Aansprakelijkheid: vrijwaring
8.1 Juritrans is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Juritrans toerekenbare tekortkoming. Juritrans is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.
8.2 Juritrans is niet aansprakelijk voor de beschadiging of het verlies van documenten of informatiedragers die ter beschikking gesteld werden ter uitvoering van het contract.
8.3 Juritrans is niet aansprakelijk wanneer de brontekst en/of het eindproduct werd(en) beschadigd door koerier- of transportbedrijf.
8.3 Juritrans is niet aansprakelijk voor gebreken aan de door de opdrachtgever bezorgde brontekst.
8.4 Juritrans aanvaardt de aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de uitgevoerde opdracht voor zover die integraal en ongewijzigd wordt gebruikt.

Artikel 9 - Ontbinding en overmacht
9.1 Juritrans is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Juritrans kan alsdan onmiddellijke voldoening van het haar toekomende vorderen.
9.2 Indien Juritrans door omstandigheden die niet voor haar rekening komen niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, of andere omstandigheden waarop Juritrans geen invloed kan uitoefenen. Als de periode tijdens dewelke Juritrans zijn verplichtingen niet kan nakomen omwille van overmacht twee maand overschrijdt, kunnen beide partijen het contract ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 10- Auteursrechten
10.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Juritrans het auteursrecht op door haar vervaardigde vertalingen en andere teksten.
10.2 De opdrachtgever vrijwaart Juritrans tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 - Toepasselijk recht
11.1 De overeenkomst tussen opdrachtgever en Juritrans wordt beheerst door het Belgisch recht.
11.2 Alle geschillen omtrent huidige algemene voorwaarden zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Belgische rechter.